Stabilitné úlohy

GEO5 obsahuje niekoľko programov pre výpočet stability svahov, skalných stien, stability steny a oporných konštrukcií a novo budovaných násypov.

Programy na stabilitné výpočty:

Základným programom pre výpočet stabilitných problémov je program Stabilita svahu. Umožňuje výpočet stability svahu s kruhovou i polygonálnou plochou s automatickou optimalizáciou šmykovej plochy. Spolupracuje so všetkými programami na výpočty Pažených konštrukcií a Oporných stien. Umožňuje zavedenie kotiev, geovýztuh, priťaženia i modelovanie účinkov zemetrasenia.

Pre výpočet nových násypov vystužených geovýztuhami je určený program Vystužené násypy, ktorý obsahuje rozsiahlu databázu geovýztuh rozličných výrobcov. Pre výpočet klincovaných svahov (pasívne klince so striekaným betónom na líci alebo oceľovou sieťou) je program Klincovaný svah.

Program Skalný svah je určený pre výpočet skalných stien, a to ako s rovinnou alebo polygonálne šmykovou plochou, prípadne stabilitou horninového klinu.

Program Stabilizačná pilóta je určený k návrhu pilótových stien, ktoré stabilizujú zosuv svahu resp. spevňujú svah.

Všetky stabilitné úlohy možno tiež riešiť pomocou metódy konečných prvkov (redukcia c,fi) v programe MKP. Hladinu podzemnej vody v masíve možno vypočítať programom MKP-prúdenie a následne odovzdať do programov Stabilita svahu alebo MKP pre posúdenie stability.

TOP