Plošné zakladanie

GEO5 obsahuje programy pre výpočet obdĺžnikových a kruhových pätiek, základových pásov i základových dosiek všeobecného tvaru. Programy umožňujú posúdiť nie len únosnosť a sadanie, ale i vystuženie železobetónovej konštrukcie.

Programy na výpočet plošného zakladania:

Pre výpočet únosnosti základových pätiek a základových pásov je určený program GEO5 Pätky. Umožňuje výpočet únosnosti základu na odvodnených i neodvodnených zeminách i na skalnom podloží. Program počíta i sadnutie a natočenie základu, umožňuje navrhnúť výstuž do základu.

Pre výpočet základových dosiek na podloží je určený program GEO5 Doska. Umožňuje výpočet všeobecných základových a stropných dosiek. Program má zabudovaný Winkler–Pasternákov model podložia s možnosťou dopočítania konštánt C1, C2 z pretvárnych charakteristík zemín – pilóty pod doskou možno modelovať pomocou pružín.

Vnútorné sily a deformácie základového pásu možno rýchlo spočítať programom GEO5 Nosník. Program umožňuje automatický výpočet konštánt C1, C2 z pretvárnych charakteristík zemín všeobecne vrstevnatého prostredia (osadenie nosníku na terén).

Niektoré úlohy (napr. kruhová sila) možno tiež riešiť metódou konečných prvkov programom GEO5 MKP s využitím osovej symetrie.

TOP