Geologický prieskum

Programy GEO5 umožňujú spracovanie dát z geologického prieskumu, tvorbu geologickej dokumentácie a vytvorenie geologického modelu podložia. Z vytvorených modelov možno exportovať dáta priamo do výpočtových programov.

Programy na spracovanie dát z geologického prieskumu:

Program GEO5 Stratigrafia je určený predovšetkým pre inžinierskych geológov, hydrogeológov, ale zároveň i pre geotechnikov a organizácie zaoberajúce sa prieskumnými prácami v stavebníctve. Program umožňuje vytváranie bežnej dokumentácie vrtov a výstupných protokolov rôznych typov poľných skúšok a jednoduché konštruovanie geologických rezov a profilov. V programe možno následne všetky dáta prepojiť a vytvoriť 3D model podložia, ktorý sa stáva základom pre prácu geotechnikov - dáta možno exportovať priamo do výpočtových programov GEO5.

Tento prístup je základom pre BIM modelovanie v stavebníctve. Všetky zadané a interpretované dáta sú stále elektronicky dostupné i pre všetky ďalšie zložky, ktoré sa podieľajú na stavebnom procese a následné správe.

Pracovný postup v Stratigrafii

Pracovný postup môžeme rozdeliť do troch krokov. Základom je tvorba dokumentácie vrtov, potom tvorba inžiniersko-geologických rezov a z nich vytvorenie 3D modelu podložia.

1. Dokumentácia vrtov

2. Tvorba inžiniersko-geologických rezov

3. Tvorba 3D modelu podložia

Moduly Stratigrafia

Modul Stratigrafia - Dokumentácia je určený k tvorbe podrobnej dokumentácie o prevedených skúškach ako sú vrty, kopané sondy, hydrogeologické vrty, CPT, SPT, dynamické penetrácie a ďalšie. Výhodou je i možnosť vytvárania užívateľom vlastné protokoly a jednoduché vkladanie vlastných pridaných dát

Modul Stratigrafia - Rezy umožňuje jednoduchú tvorbu IG rezov bez nutnosti použitia ďalších CAD programov. Geologickú interpretáciu je možné vykonať prepojením jednotlivých vrstiev. Do vytvoreného rezu možno vykresliť i hladiny podzemnej vody, stavby a vložiť ľubovoľné užívateľské popisy.

Ďalšie moduly sa pripravujú pre modelovanie terénnych úprav, interakciu základu a podložia, vyhodnocovanie a spracovanie laboratórnych skúšok.

TOP