Pažiace konštrukcie

GEO5 umožňuje kompletný návrh a posúdenie zvislých pažiacich konštrukcií rozličných typov. Paženie môže byť kotvené, nekotvené alebo rozopierané. Navyše je možné počítať záporové paženie.

Programy na posúdenie pažiacich konštrukcií:

Kompletný návrh a analýzu kotvených resp. rozoprených pažiacich stien možno vykonať v programe GEO5 Paženie posudok. Program umožňuje výpočet reálneho správania konštrukcie v priebehu budovania, výpočet deformácií a vnútorných síl na konštrukcii, posúdenie vnútornej stability kotevného systému, dimenzovanie prierezov z ocele resp. železobetónu a posúdení kotiev.

Pre rýchly návrh nekotvených konštrukcií a základný návrh kotvených konštrukcií je určený program GEO5 Paženie návrh, ktorý počíta nutnú dĺžku konštrukcie v zemine, vnútorné sily na konštrukcii a únosnosť železobetónových, oceľových, vinylových alebo drevených prierezov.

Oba programy umožňujú modelovať všetky typy bežne používaných pažení (podzemné steny, pilótové steny, štetovnice, záporové paženie) vrátane zadania kotiev alebo rozpier.

Oba programy taktiež umožňujú posúdiť celkovú stabilitu pomocou programu GEO5 Stabilita svahu.

Zaťaženie a namáhanie kruhových zvislých šácht možno vypočítať programom GEO5 Šachta.

TOP