Poľné skúšky

GEO5 umožňuje výpočty konštrukcií priamo na základe dát z poľných skúšok (SPT, CPT, DMT, PMT). Akékoľvek poľné skúšky možno spracovávať v programe Stratigrafia.

Programy využívajúce dáta z poľných skúšok:

Hlavným vstupným údajom geotechnických programov sú zvyčajne parametre zemín, ktoré by mali byť určené na základe geologického prieskumu a laboratórnych skúšok – v prípade výpočtov z poľných skúšok tieto dáta nepotrebujeme a základným vstupom sú práve namerané hodnoty poľných skúšok.

Programový systém GEO5 obsahuje množstvo programov, ktoré umožňujú načítať priamo výsledky poľnej skúšky (CPT – statická penetračná skúška, DMT – dilatometrická skúška, PMT – pressiometer Menard, SPT – štandardná penetračná skúška).

Program Pilóta CPT umožňuje výpočet únosnosti a sadania pilót na základe statickej penetračnej skúšky (CPT) a štandardnej penetračnej skúšky (SPT).

Program Pätky CPT umožňuje návrh a posúdenie plošného základu na základe statickej penetračnej skúšky (CPT) a štandardnej penetračnej skúšky (SPT).

V programe Pätky možno počítať sadnutie na základe dilatometrickej skúšky (DMT).

Program Mikropilóta umožňuje dopočet modulu reakcie podložia na základe skúšok z pressiometra (PMT) a štandardnej penetračnej skúšky (SPT).

Program Paženie posudok umožňuje výpočet modulu reakcie podložia na základe skúšok z pressiometra (PMT) a dilatomera (DMT).

Akékoľvek poľné skúšky možno spracovávať v programe Stratigrafia, a vytvárať z nich geologický model podložia. K programu je dostupný modul Stratigrafia – Dokumentácia pre tvorbu podrobnej dokumentácie o vykonaných skúškach a modul Stratigrafia - Rezy pre tvorbu geologických rezov.

Pozrite sa na krátke video ako pracovať v module Stratigrafia - Rezy

Pozrite sa na krátke video ako pracovať v module Stratigrafia - Dokumentácia

TOP