Stavebná fyzika - tepelná technika

Area 2017

Program AREA 2017 je určený pre komplexné hodnotenie stavebných detailov (tepelných mostov a väzieb) z hľadiska dvojrozmerného stacionárneho vedenia tepla a vodnej pary. Umožňuje výpočet najnižšej vnútornej povrchovej teploty, teplotného faktoru vnútorného povrchu, tepelných tokov detailom, lineárneho činiteľa prestupu tepla, oblasti kondenzácie vodnej pary a ročnej bilancie skondenzovanej a vyparenej vodnej pary v detaile. Zohľadňuje postupy a požiadavky ČSN 730540 (vrátane ČSN 730540-2 z roku 2011), STN 730540 a EN ISO 10211.

Program Area 2017 ponúka:

 • výpočet dvojrozmerných polí teplôt a čiastočných tlakov vodnej pary metódou konečných prvkov v súlade s EN ISO 10211
 • výpočet minimálnej vnútornej povrchovej teploty a teplotného faktoru a posúdenie rizika povrchovej kondenzácie podľa ČSN 730540-2
 • výpočet tepelnej priepustnosti a lineárneho činiteľa prestupu tepla
 • výpočet súčiniteľov prestupu tepla okenných konštrukcií podľa EN ISO 10077
 • výpočet oblasti kondenzácie vodnej pary v detaile
 • výpočet ročnej bilancie skondenzovanej vyparenej vodnej pary po mesiacoch v súlade s EN ISO 13788
 • rozsiahle možnosti modelovania (napr. zohľadnenie anizotropných materiálov s vlastnosťami rozdielnymi v rôznych smeroch, započítanie vnútorných zdrojov tepla, tj. vykurovacích káblov či podlahového vykurovania, voľba presnosti výpočtu vlhkostného poľa, variantné stanovenie tepelnej vodivosti vzduchových dutín vrátane automatického dopočítania vlastností...)
 • požiadavky a vyhodnotenie výsledkov podľa ČSN 73540 a STN 730540
 • komfortné užívateľské rozhranie v štandarde Windows
 • niekoľko vzájomne prepojených možností zadávania detailu do výpočtu (grafický editor, tabuľkové zadávanie, vytvorenie dát z podkladného obrázku)
 • možnosť rýchlych úprav detailu (napr. len zmien pôsobiacich teplôt) v špeciálnom editore
 • rozsiahlu nápoveď s ponukou doporučených hodnôt
 • katalógy stavebných materiálov, konštrukcií a okrajových podmienok pre ľahšie zadávanie vstupných dát
 • otvorený katalóg stavebných detailov, z ktorého možno ľahko vyberať a následne upravovať už hotové detaily
 • pomocné výpočty pre množstvo zadávaných parametrov (napr. pre tepelnú vodivosť materiálov či faktor difúzneho odporu)
 • podrobná tlač protokolu o výpočte vo formáte RTF s rozsiahlymi možnosťami formátovania
 • bohaté grafické výstupy (napr. izotermy, orientácie tepelných tokov, pole teplôt a vlhkostí v riešenom detaile, oblasť kondenzácie...)
 • možnosť importu CAD dát pomocou programu Meshgen Area
 • K dispozícii je i verzia pre slovenských užívateľov s preloženými výstupmi

Zmena parametrov oblasti

Detail načítaný z Meshgenu

Grafický výstup - Izotermy

Grafický výstup - Teplotné pole

Grafický výstup - Rozloženie rel. vlhkosti

Meshgen Area 2018

Program MESHGEN AREA 2018 je určený pre prípravu vstupných dát pre program AREA 2011 až 2017 a to buď priamo v grafickom editore, alebo importom z DXF CAD súboru. Autor: RNDr. Miroslav Šejna, CSc.

Program MESHGEN AREA 2018 ponúka:

 • možnosť nakresliť celý stavebný detail, určený pre posúdenie v programe Area, priamo v grafickom prostredí Meshgenu
 • načítať grafické dáta z akéhokoľvek CAD softwaru vo forme DXF súboru
 • zadať jednotlivé materiály použité v detaile (konkrétne fyzikálne vlastnosti sa zadávajú až v programe Area)
 • zadať okrajové podmienky detailu (konkrétne fyzikálne vlastnosti sa zadávajú až v programe Area)
 • umožňuje použiť geometriu so šikmými alebo zaoblenými oblasťami
 • automatická oprava chýb v geometrii
 • vygenerovanie siete konečných prvkov

Meshgen Area

Energie 2019

Program ENERGIE 2019 je určený pre komplexné hodnotenie energetickej náročnosti budov. Umožňuje výpočet priemerného súčiniteľa prestupu tepla budovy, merných tepelných tokov, potreby tepla na vykurovanie, čiastkových dodaných energií (vykurovanie, chladenie, nútené vetranie, úprava vlhkosti vzduchu, príprava teplej vody, osvetlenie), produkcií energie (solárne kolektory, fotovoltaika, kogenerácia), celkovej dodanej energie, primárnej energie (celkovej i neobnoviteľnej) a emisií CO2. Pri výpočte sa zohľadňujú postupy a požiadavky ČSN 730540, ČSN 730331-1, TNI 730329, TNI 730330, STN 730540, EN ISO 52016-1, EN ISO 13370, EN 16798-7 a ďalších európskych noriem. Program spracováva energetický preukaz podľa vyhlášky MPO ČR č. 78/2013 Zb,resp.230/2015. v aktuálnom znení a energetický štítok podľa ČSN 730540-2 (2011).

Program ENERGIE 2019 ponúka:

 • výpočet priemerného súčiniteľa prestupu tepla a jeho vyhodnotenie v súlade s ČSN 730540-2 (2011)
 • výpočet merných tepelných tokov prestupom a vetraním podľa EN ISO 52016-1, EN ISO 13370 a EN 16798-7
 • výpočet potreby energie na vykurovanie a chladenie podľa EN ISO 52016-1 a EN 832, a to pre jednozónové i viaczónové objekty s uvažovaním výpočtu po jednotlivých mesiacoch či priamo za vykurovacie obdobie vrátane vplyvu prerušovaného vykurovania či chladenia
 • výpočet dodanej energie na vykurovanie, chladenie, prípravu teplej vody, osvetlenie, nútené vetranie a úpravu vlhkosti vzduchu v súlade s ČSN 730331-1 a metodikou k vyhláške MPO ČR č. 78/2013 Zb
 • výpočet celkovej a neobnoviteľnej primárnej energie a emisií CO2
 • výpočet parametrov referenčnej budovy podľa vyhlášky MPO ČR č. 78/2013 Zb. a podľa ČSN 730540-2
 • spracovanie preukazu energetickej náročnosti budov podľa vyhlášky MPO ČR č. 78/2013 Zb. a energetického štítku obálky budovy podľa ČSN 730540-2
 • •vyhodnotenie parametrov nízkoenergetických a pasívnych rodinných a bytových budov podľa TNI 730329 a TNI 730330
 • zohľadnenie produkcie energie solárnymi kolektormi, fotovoltaickými systémami a kogeneračnými jednotkami, a to vrátane možnosti exportu do verejnej siete
 • bohaté možnosti modelovania (Trombeho steny, priesvitné tepelné izolácie, zimné záhrady, zemné výmenníky, solárne zisky nielen cez priesvitné konštrukcie, ale i cez steny a strechy, viac rôznych zdrojov tepla a chladu v každej zóne...)
 • komfortné užívateľské rozhranie v štandarde Windows
 • rozsiahla nápoveď s ponukou doporučených hodnôt
 • katalógy stavebných materiálov, konštrukcií a okrajových podmienok pre ľahšie zadávanie vstupných dát
 • pomocné výpočty pre ľahšie zadanie vstupných hodnôt (napr. pre súčiniteľ prestupu tepla okien v závislosti od ich členenia a veľkosti)
 • podrobná tlač protokolu o výpočte vo formáte RTF s rozsiahlymi možnosťami formátovania
 • bohaté grafické výstupy
 • K dispozícii je i verzia pre slovenských užívateľov s preloženými výstupmi a aktualizovaná na slovenské predpisy, teda STN 730540-2 a vyhlášky MDVRR SR č. 364/2012 Z. z.
 • Nápovede, pomocné výpočty a protokoly upravené pre žiadosti o dotáciu NZÚ.
 • Možnosť vyplnenia výsledkov výpočtov priamo do excelovskej šablóny krycieho listu SFŽP k žiadosti o dotáciu NZÚ.
 • Možnosť dokúpiť modul FVbilance pre vyhodnotenie využiteľnosti elektriny z fotovoltaického systému v budove, vhodné najmä pre výpočty bytových domov v rámci NZÚ (samostatná licencia - platený modul)

Energonositelia

Energetická náročnosť budovy

Celková miera dodanej energie

Tepelné toky zóny

Spotreba dodávanej energie

FVbilance pro Energii

Výpočet využiteľnosti elektriny z FV systému v budove. Ide o voliteľný modul programu Energie.

Výpočet využiteľnosti elektriny z FV systému v budove

Ak je produkcia elektriny fotovoltaickými systémami vypočítaná s hodinovým krokom, možno v programe Energie novo overiť mieru jej využiteľnosti v budove. Tento výpočet umožňuje overenie splnenia podmienok dotačného programu Nová zelená úsporám v oblastiach C.3.3 až C.3.6.

Výpočet využiteľnosti elektriny z FV systému v budove je nezávislým výpočtom, ktorý nijako neovplyvňuje výsledky štandardnej energetickej bilancie spracovávanej kvôli energetickému preukazu či certifikátu.

Formulár pre zadanie potrebných dát pre výpočet využiteľnosti vyrobenej elektriny v budove je voliteľným modulom, ktorý je nutné v prípade záujmu zakúpiť a možnosť jeho použitia zakódovať do HW kľúča. Nejde o samostatný program, ide o doplnkový modul programu Energie.

FVbilance

Fotovoltaika 2017

Program umožní vykonávať detailný výpočet produkcie elektriny fotovoltaickými systémami a hodnotiť mieru využiteľnosti vyrobenej elektriny v budove. Ide o samostatný program (na rozdiel od FVbilance, ktorá je súčasťou programu Energie).

Fotovoltaika

Program umožní vykonávať detailný výpočet produkcie elektriny fotovoltaickými systémami a hodnotiť mieru využiteľnosti vyrobenej elektriny v budove (potrebné pre niektoré žiadosti NZÚ). Ide o podobný program, ako je FVbilance - rozdiel spočíva v tom, že ide o samostatný program, ktorý navyše obsahuje i upraviteľné katalógy FV panelov a striedačov.

Fotovoltaika

Mezera 2017

Program MEZERA 2017 je určený pre hodnotenie dvojplášťových konštrukcií s otvorenou (prevetrávanou) vzduchovou vrstvou. Zohľadňuje postupy a požiadavky ČSN 730540 a STN 730540.

Program MEZERA 2017 ponúka:

 • výpočet rýchlosti prúdenia vzduchu v otvorenej vzduchovej vrstve podľa ČSN 730540 a STN 730540
 • výpočet priebehu teplôt a čiastočných tlakov vodnej pary vo vzduchovej vrstve podľa ČSN 730540 a STN 730540
 • posúdenie rizika kondenzácie vodnej pary vo vzduchovej vrstve a na vnútornom povrchu vonkajšieho plášťa konštrukcie
 • možnosť riešiť vzduchové vrstvy až o dvadsiatich úsekoch s rôznou orientáciou, profilom, ohraničujúcimi konštrukciami a okrajovými podmienkami
 • komfortné užívateľské rozhranie v štandarde Windows
 • rozsiahlu nápoveď s ponukou doporučených hodnôt
 • katalógy stavebných materiálov, konštrukcií a okrajových podmienok pre ľahšie zadávanie vstupných dát
 • pomocné výpočty pre rad zadávaných parametrov (napr. pre tepelnú vodivosť materiálov či faktor difúzneho odporu)
 • podrobná tlač protokolu o výpočte vo formáte RTF s rozsiahlymi možnosťami formátovania
 • bohaté grafické výstupy
 • k dispozícii je i verzia pre slovenských užívateľov s preloženými výstupmi

Popis jednotlivých úsekov dutiny

Popis ohraničujúcich konštrukcií

Priebeh tlakov a teplôt vo vzduchovej vrstve

Simulace 2018

Program SIMULACE 2018 je určený pre hodnotenie dynamickej odozvy miestnosti v čase na tepelnú záťaž v letnom období podľa EN ISO 52016-1 a pre overenie požiadaviek na tepelnú stabilitu miestnosti v letnom a zimnom období podľa ČSN 730540-2 (2011) a STN 730540 (2012).

Program SIMULACE 2018 ponúka:

 • výpočet priebehu teploty vnútorného vzduchu, strednej radiačnej teploty a výslednej operatívnej teploty v hodnotenej miestnosti počas dňa
 • výpočet podľa EN ISO 52016-1 všeobecným hodinovým výpočtom
 • výpočet verifikovaný podľa normy ASHRAE 140-2017
 • možnosť zahrnúť do výpočtu časovo premenné vnútorné tepelné zisky (či chladenie) a intenzitu výmeny vzduchu
 • overenie splnenia požiadaviek ČSN 730540-2 (2011) a STN 730540-2 (2012) na tepelnú stabilitu v letnom období
 • hodnotenie tepelnej stability miestnosti podľa ČSN 730540-2 a STN 730540-2 v zimnom období
 • komfortné užívateľské rozhranie v štandarde Windows
 • rozsiahlu nápoveď s ponukou doporučených hodnôt
 • katalógy stavebných materiálov, konštrukcií a okrajových podmienok pre ľahšie zadávanie vstupných dát
 • pomocné výpočty pre rad zadávaných parametrov (napr. pre tepelnú vodivosť materiálov, priepustnosť slnečného žiarenia, intenzitu slnečného žiarenia...)
 • podrobnú tlač protokolu o výpočte vo formáte RTF s rozsiahlymi možnosťami formátovania
 • bohaté grafické výstupy

Zadanie nepriesvitných konštrukcií

Zadanie
priesvitných konštrukcií

Priebeh teplôt
počas modelového dňa

Teplo 2017

Program TEPLO 2017 je určený pre základné tepelno-technické posúdenie skladby stavebnej konštrukcie z hľadiska prestupu tepla a vodnej pary. Umožňuje detailný výpočet tepelného odporu a súčiniteľa prestupu tepla, vnútornej povrchovej teploty, poklesu dotykovej teploty podlahovej konštrukcie, rozloženia teplôt a tlakov vodnej pary v konštrukcii a oblasti kondenzácie a ročnej bilancie skondenzovanej vodnej pary. Zohľadňuje požiadavky ČSN 730540-2 a STN 730540-2 a postupy ČSN 730540-4, EN ISO 6946 a EN ISO 13788.

Program TEPLO 2017 ponúka:

 • výpočet tepelného odporu a súčiniteľa prestupu tepla podľa EN ISO 6946 so zohľadnením mnohých typov systematických tepelných mostov (napr. drevené prvky v tepelných izoláciách, kovové rošty pre SDK konštrukcie, bodové spojovacie prostriedky pre kotvenie hydroizolácií...)
 • výpočet ročnej bilancie skondenzovanej a vyparenej vodnej pary podľa ČSN 730540-4 i podľa EN ISO 13788
 • výpočet poklesu dotykovej teploty podlahovej konštrukcie, teplotného útlmu a fázového posunu podľa ČSN 730540-4
 • výpočet vnútornej povrchovej teploty a teplotného faktoru podľa EN ISO 13788
 • schéma konštrukcie s priebežne aktualizovanými základnými vlastnosťami už pri zadávaní
 • bohaté možnosti modelovania (napr. zohľadnenie počiatočnej zabudovanej vlhkosti, voľba počtu ročných cyklov výpočtu, zohľadnenie redistribúcie vlhkosti v skladbe...)
 • požiadavky a vyhodnotenie výsledkov podľa ČSN 73540 a STN 730540
 • komfortné užívateľské rozhranie v štandarde Windows
 • rozsiahlu nápoveď s ponukou doporučených hodnôt
 • katalógy stavebných materiálov, konštrukcií a okrajových podmienok pre ľahšie zadávanie vstupných dát
 • pomocné výpočty pre rad zadávaných parametrov (napr. pre tepelnú vodivosť, faktor difúzneho odporu, vplyv tepelných mostov, špárovú difúziu, efektívnu hrúbku spádových vrstiev...)
 • návrh potrebnej hrúbky tepelnej izolácie
 • podrobná tlač protokolu o výpočte vo formáte RTF s rozsiahlymi možnosťami formátovania
 • bohaté grafické výstupy (napr. priebeh teplôt a priebeh čiastočných tlakov vodnej pary s oblasťou kondenzácie pre jednotlivé mesiace v roku, akumulované množstvo kondenzátu a aktuálna miera kondenzácie či odparovania v priebehu roku, priebeh povrchových teplôt a teplotného faktoru, priebeh okrajových podmienok)
 • K dispozícii je i verzia pre slovenských užívateľov s preloženými výstupmi

Skladba konštrukcie

Zadávanie okrajových podmienok

Rozloženie tlaku vodnej pary

Rozloženie teplôt

Povrchové teploty

Ztráty 2018

Program ZTRÁTY 2018 je určený pre výpočet tepelných strát podľa EN 12831 a priemerného súčiniteľa prestupu tepla budovy podľa ČSN 730540. Umožňuje taktiež vykonať návrh vykurovacích telies. Program spracováva energetický štítok podľa ČSN 730540-2 (2011).

Program ZTRÁTY 2018 ponúka:

 • výpočet tepelných strát jednotlivých miestností, čiastkových podlaží a celej budovy podľa EN 12831 vrátane vplyvu prerušovaného vykurovania
 • výpočet priemerného súčiniteľa prestupu tepla budovy a jeho vyhodnotenie z hľadiska požiadaviek ČSN 730540-2 (2011)
 • výpočet potreby tepla na vykurovanie dennostupňovou metódou
 • spracovanie energetického štítku obálky budovy podľa ČSN 730540-2
 • komfortné užívateľské rozhranie v štandarde Windows
 • rozsiahlu nápoveď s ponukou doporučených hodnôt
 • katalógy stavebných materiálov, konštrukcií a okrajových podmienok pre ľahšie zadávanie vstupných dát
 • pomocné výpočty pre rad zadávaných parametrov (napr. pre činiteľa teplotnej redukcie, plochy konštrukcií, súčiniteľa prestupu tepla...)
 • návrh konvektorov a doskových, článkových a trubkových vykurovacích telies
 • podrobná tlač protokolu o výpočte vo formáte RTF s rozsiahlymi možnosťami formátovania
 • bohaté grafické výstupy
 • k dispozícii je i verzia pre slovenských užívateľov s preloženými výstupmi

Popis jednotlivých miestností v objekte

Popis jednotlivých miestností v objekte

Tepelné straty objektu

Tepelné straty objektu

Tepelné mosty

Databáza kvantifikovaných tepelných mostov v rôznych stavebných detailoch. Autor: Ing Roman Šubrt.

Katalóg TEPELNÉ MOSTY ponúka:

 • databázu kvantifikovaných tepelných mostov v rôznych stavebných detailoch obsahujúce vždy simuláciu priebehu teplôt v konkrétnom stavebnom detaile, zobrazenie stavebného detailu v pdf, výkres stavebného detailu vo formátu dwg a lineárny činiteľ prestupu tepla a teplotný faktor
 • vstavanú kalkulačku umožňujúcu okamžitý prepočet teplotného faktoru na vnútornú povrchovú teplotu na základe zadania vnútornej a vonkajšej výpočtovej teploty.
 • prepojenie s programom Energie, vďaka ktorému umožňuje okamžité zadávanie hodnôt lineárnych činiteľov do výpočtu pri presnejšom uvažovaní vplyvu tepelných mostov
 • detaily spracovávané od roku 2007
 • vyhľadávanie detailov podľa niekoľkých rôznych kritérií, takže orientácia je veľmi jednoduchá, hoci v súčasnej dobe obsahuje cez 1 000 stavebných detailov

Prestup tepla a najnižšie povrchové teploty

Detail tepelného mostu

Stabilita 2011 (od verzie 2014 zlúčená so Simulací)

Program STABILITA 2011 je určený pre výpočet poklesu teploty v miestnosti počas vykurovacej prestávky v zimnom období podľa ČSN 730540-4 a overenie požiadaviek na tepelnú stabilitu v zimnom období podľa ČSN 730540-2 (2011) a STN 730540 (2012). Vo verzii 2014 bola Stabilita začlenená do programu Simulace 2014 - Stabilita teda ako samostatný program končí verziou 2011.

Program STABILITA 2011 ponúka:

 • výpočet poklesu výslednej teploty v interiéri počas vykurovacej prestávky v zimnom období podľa ČSN 730540-4
 • vyhodnotenie požiadaviek na tepelnú stabilitu v zimnom období podľa ČSN 730540-2 (2011) a STN 730540 (2012)
 • výpočet vzostupu vnútornej teploty v dôsledku oslnenia v letnom období podľa ČSN 730540-4 (tradičný, už neplatný postup; ponechávaný kvôli možnosti spätného hodnotenia starších projektov)
 • komfortné užívateľské rozhranie v štandarde Windows
 • rozsiahla nápoveď s ponukou doporučených hodnôt
 • katalógy stavebných materiálov, konštrukcií a okrajových podmienok pre ľahšie zadávanie vstupných dát
 • pomocné výpočty pre rad zadávaných parametrov (napr. pre plochy konštrukcií, dĺžky špár u okien, súčinitele prestupu slnečného žiarenia, množstvo naakumulovaného tepla...)
 • podrobná tlač protokolu o výpočte vo formáte RTF s rozsiahlymi možnosťami formátovania
 • bohaté grafické výstupy
 • k dispozícii je i verzia pre slovenských užívateľov s preloženými výstupmi

Novinky vo verzii 2014:

 • vo verzii 2014 bola Stabilita začlenená do programu Simulace 2014 - Stabilita teda ako samostatný program končí verziou 2011.

Novinky vo verzii STABILITA 2011:

 • Súlad s novo vydanou ČSN 730540-2 "Tepelná ochrana budov - Požiadavky"
 • K najdôležitejším novinkám patrí zásadná úprava katalógov materiálov, ktorá okrem podpory rolovania pomocou stredného kolieska myši umožňuje po novom i prácu s 2 databázami: štandardná databáza, udržovaná iba výrobcom programu, a užívateľská databáza, prístupná pre akékoľvek užívateľské úpravy. Materiály možno pritom ľahko vyhľadávať buď v jednej či v druhej databáze podľa voľby užívateľa
 • Významnou zmenou je tiež ukladanie dát z pomocných výpočtov. Vstupné dáta zadané do najčastejších pomocných výpočtov (napr. výpočet tepelnej vodivosti a faktoru difúzneho odporu) sú po novom ukladané spolu s ostatnými dátami. Pokiaľ bola určitá veličina vypočítaná pomocným výpočtom, program to indikuje svetlo modrým pozadím vstupného políčka. Po opätovnom vyvolaní pomocného výpočtu sa objavia na príslušnom okienku pôvodné vstupné dáta, ktoré môžu slúžiť ako pre kontrolu, tak pre ľahšie vykonávanie variantov pomocných výpočtov. Dáta z pomocného výpočtu sa ukladajú vždy po stlačení tlačidla OK. Tlačidlom Storno sa dáta vynulujú.
 • Po novom je podporované priame vyvolanie určitého formulára so vstupnými dátami poklepom myši na zozname formulárov na panely úlohy. Ako náhle sú raz vstupné dáta vytvorené, nie je už nutné postupne otvárať všetky okienka formulárov, ale je možné priamo otvoriť určitý vybraný formulár (napr. v programe Energie formulár pre popis stien, bez toho, aby bolo nutné najskôr otvoriť formulár pre popis zóny).

Popis obalových konštrukcií miestnosti

Základný popis miestnosti

Priebeh poklesu výslednej teploty

TOP