Zaťaženie

Programy slúžia na stanovenie zaťaženia na stavebné konštrukcie pre stále a premenné zaťaženie, zaťaženie snehom a vetrom.

Programy na stanovenie zaťaženia:

Programy slúžia na stanovenie zaťaženia na stavebné konštrukcie v súlade s normami EN 1991-1-1, EN 1991-1-2, EN 1991-1-3 a EN 1991-1-4.

Pomocou programu Zaťaženie je možné zostaviť prehľadné protokoly pre stále a premenné zaťaženie,
zaťaženie snehom a vetrom. Program obsahuje rozsiahlu databázu stavebných materiálov, prierezov a premenných zaťažení. Protokoly obsahujú obrázky (napríklad tvar zaťaženia snehom, oblasti zaťaženia vetrom na streche), ktoré uľahčujú orientáciu v dokumente. Údaje z protokolov zostavených v tomto programe možno využiť napríklad pri modelovaní konštrukcií v programoch Fin 2D a Fin 3D.

Program Parametrická teplotná krivka zjednodušuje prácu pri požiarnom posudzovaní konštrukcií. Na základe zadanej topológie požiarneho úseku vypočíta priebeh parametrickej teplotnej krivky, ktorá môže byť použitá pri posúdení oceľových a betónových konštrukcií v programoch Oceľ požiar a Betón požiar. Priebeh krivky je počítaný na základe množstva požiarneho zaťaženia v úseku a na rozdiel od iných teplotných kriviek teda teplota od určitého bodu opäť klesá. Tento program je ponúkaný zadarmo ako freeware.

TOP