Požiarna odolnosť

Programy umožňujú jednoduché posúdenie konštrukčných prvkov na účinky požiaru.

Programy na požiarnu odolnosť:

Programy umožňujú jednoduché posúdenie konštrukčných prvkov na účinky požiaru. Spoločne s programami Fin 2D či Fin 3D potom predstavujú komplexné riešenie pre posúdenie požiarnej odolnosti oceľových, betónových a drevených konštrukcií.

Programy Oceľ požiar, Betón požiar a Drevo požiar sú základné dimenzačné programy pre posúdenie požiarnej odolnosti stavebných konštrukcií. Týmito programami možno posudzovať ako ručne zadané prierezy, tak celé konštrukcie vytvorené v programoch Fin 3D a Fin 2D. Pri posúdení možno vyberať metódy posúdenia (metóda zónová a izotermy 500°C pre betónové konštrukcie a metóda redukovaného prierezu či vlastnosti pre drevené konštrukcie) a teplotnej krivky pre modelovanie priebehu požiaru. Zvoliť možno tiež typ požiarneho detailu, teda spôsob, akým je posudzovaný prvok vystavený účinkom požiaru. K dispozícii sú ako nechránené detaily, kedy je prvok vystavený požiaru priamo z niekoľkých strán, tak chránené detaily, kedy je požiarna odolnosť konštrukcie zvýšená protipožiarnou ochranou.

Základné dimenzačné programy sú doplnené podpornými programami Parametrická teplotná krivka a Prestup tepla. Program Parametrická teplotná krivka zjednodušuje prácu pri požiarnom posudzovaní konštrukcií. Na základe zadanej topológie požiarneho úseku vypočíta priebeh parametrickej teplotnej krivky, ktorá môže byť použitá pri posúdení oceľových a betónových konštrukcií. Priebeh krivky je počítaný na základe množstva požiarneho zaťaženia v úseku a na rozdiel od iných teplotných kriviek teda teplota od určitého bodu opäť klesá. Pomocou programu Prestup tepla možno stanoviť priebeh teploty v oceľovej konštrukcii a okolitým plynom pri požiari. Oba tieto programy sú ponúkané ako freeware.

TOP